Manifest for Hot Fix P68013

SAS Merchandise Intelligence Server 5.21_M4

Windows for x64


DateFile
05/06/14 13:38\dibase\cmacros\sasmacr.sas7bcat
05/06/14 13:38\dibase\sasmisc\alterddl\data_model_changes_rdbms.txt
05/06/14 13:38\dibase\sasmisc\alterddl\data_model_changes_sas.txt
05/06/14 13:38\dibase\sasmisc\dbmsc\apply_rdbms_data_model_changes.sas
05/06/14 13:38\dibase\sasmisc\dbmsc\apply_sas_data_model_changes.sas
05/06/14 13:38\dibase\sasmisc\dbmsc\GLOBAL_CONSTANTS.CPORT
05/06/14 13:38\dibase\sasmisc\dbmsc\metadata_4x.cport
05/06/14 13:38\dibase\sasmisc\dbmsc\sas_validate_schema.sas
05/06/14 13:38\dibase\sasmisc\etlsas\Load_DM_Prf_sales_data_summary.sas
05/06/14 13:38\dibase\sasmisc\etlsas\Load_STG2DM_Dow_sales_fact.sas
05/06/14 13:38\dibase\sasmisc\etlsas\Load_STG2DM_Geo_prod_price_fact.sas
05/06/14 13:38\dibase\sasmisc\etlsas\Load_STG2DM_Price_fact_future.sas
05/06/14 13:38\dibase\sasmisc\etlsas\Load_STG2DM_Product_hier_assoc_dm.sas
05/06/14 13:38\dibase\sasmisc\etlsas\Load_STG2DM_Promotion_fact.sas
05/06/14 13:38\dibase\sasmisc\seed\seed_global_constants.sas
05/06/14 13:38\dibase\ucmacros\di_dm_trans_update_chunk.sas
05/06/14 13:38\dibase\ucmacros\di_etl_export_sales_forecast.sas
05/06/14 13:38\dibase\ucmacros\di_tkmi_request.sas
05/06/14 13:38\dibase\ucmacros\etl_reclass_rpp_plan_validation.sas