Manifest for Hot Fix K97008

SAS Marketing Optimization Server 6.1_M1

Windows for x64


DateFile
08/13/13 11:56\mktopt\cmacros\sasmacr.sas7bcat
08/13/13 11:56\mktopt\sasexe\mo.dll
08/13/13 11:56\mktopt\sasmisc\config\mktoptconfig_config.xml
08/13/13 11:56\mktopt\sasmisc\migrate_datastore_ids_mo61ga.sas
08/13/13 11:56\mktopt\sasmisc\migrate_datastore_mo54ga_mo61ga.sas
08/13/13 11:56\mktopt\sasmisc\migrate_from_projects_mo61ga.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_check_metadata_paths.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_check_metadata_sasfolders.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_check_metadata_saslibraries.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_check_metadata_services.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_cleanup_metadata_schedjobs.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_convert_special_char_xml.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_create_metadata_appactions.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_create_metadata_saslibrary.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_delete_calculated_attribute.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_delete_filter_measure.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_delete_offer_filter.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_delete_scenario_element.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_edit_active_flags.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_edit_advanced_options.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_edit_blocking_policy.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_edit_calculated_attribute.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_edit_constraint.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_edit_max_min_policy.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_edit_precalculated_role.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_edit_roi_attributes.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_edit_secondary_obj_parameters.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_edit_suppression_rule.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_get_all_bc_name_id_pairs.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_initialize_metadata.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_prepopulate_metadata_tables.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_promote_solution.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_refresh_update_scen_tables.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_rpt_agent_capacity_table.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_rpt_compare_agent_table.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_rpt_compare_constraint_table.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_rpt_compare_objective_table.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_rpt_compare_offer_table.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_rpt_constraint_summary_table.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_rpt_generate_all_xml_reports.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_rpt_objective_summary_table.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_rpt_offer_summary_nway_export.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_rpt_offer_summary_table.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_validate_import_file.sas
08/13/13 11:56\mktopt\ucmacros\mo_validate_input_data.sas