Manifest for Hot Fix I32004

SAS/ACCESS Interface to Teradata 9.31_M2

Solaris for x64


DateFile
08/28/12 23:16/sasexe/sasiotra
08/28/12 23:16/sasexe/sastra