Manifest for Hot Fix D9T080

Base SAS 9.4_M6

64-bit Enabled Solaris


DateFile
11/21/18 9:31/dbcs/sasexe/sassqlu
11/21/18 9:31/sasexe/sasesql
11/21/18 9:31/sasexe/sassql
11/21/18 9:31/sasexe/sassqlp
11/21/18 9:31/sasexe/sassqlt
11/21/18 9:31/sasexe/sassqlu
11/21/18 9:31/sasexe/sassqp
11/21/18 9:31/sasexe/sassqpd
11/21/18 9:31/sasexe/sassqx
11/21/18 9:31/sasexe/sassqxb