Manifest for Hot Fix D9T028

Base SAS 9.4_M6

64-bit Enabled AIX


DateFile
11/21/18 4:04/dbcs/sasexe/sas
11/21/18 4:04/sasexe/sas
11/21/18 4:04/sasexe/tkmgr033de.so
11/21/18 4:04/sasexe/tkmgr033es.so
11/21/18 4:04/sasexe/tkmgr033fr.so
11/21/18 4:04/sasexe/tkmgr033it.so
11/21/18 4:04/sasexe/tkmgr033ja.so
11/21/18 4:04/sasexe/tkmgr033ko.so
11/21/18 4:04/sasexe/tkmgr033pl.so
11/21/18 4:04/sasexe/tkmgr033zh.so
11/21/18 4:04/sasexe/tkmgr033zt.so
11/21/18 4:04/sasmsg/base.msg
11/21/18 4:04/nls/ja.euc/sasmsg/base.msg
11/21/18 4:04/nls/ja/sasmsg/base.msg
11/21/18 4:04/nls/ko/sasmsg/base.msg
11/21/18 4:04/nls/zh/sasmsg/base.msg
11/21/18 4:04/nls/zt.euc/sasmsg/base.msg
11/21/18 4:04/nls/zt/sasmsg/base.msg