Manifest for Hot Fix C71007

SAS/ACCESS Interface to Teradata 9.21_M2

Linux


DateFile
05/17/10 20:57/sasexe/sasiotpt.so
05/17/10 20:57/sasexe/sasiotra
05/17/10 20:57/sasexe/sasmlam.so
05/17/10 20:57/sasexe/sasmlne.so
05/17/10 20:57/sasmsg/dbi7msg.msg