Manifest for Hot Fix A70002

SAS/ACCESS Interface to Oracle 9.21_M1

64-bit Enabled Solaris


DateFile (relative to: <!SASHOME>/SASFoundation/9.2)
10/29/2009 13:27/sasexe/ors6410
10/29/2009 13:27/sasexe/ors6411
10/29/2009 13:27/sasexe/ors649
09/30/2009 03:22/sasexe/sasioora