Manifest for Hot Fix A50056

Base SAS 9.21_M1

Solaris for x64


DateFile (relative to: <!SASHOME>/SASFoundation/9.2)
10/20/2009 23:37/sasexe/tkoms.so