Manifest for Hot Fix A50047

Base SAS 9.21_M1

Windows for x64


DateFile (relative to: <!SASHOME>\SASFoundation\9.2)
09/30/2009 04:35\core\sasexe\sasxomi.dll
09/30/2009 04:35\core\sasext\tkiomsvc.dll
09/30/2009 04:35\core\sasext\tkxomi.dll