Manifest for Hot Fix A50047

Base SAS 9.21_M1

HP-UX IPF


DateFile (relative to: <!SASHOME>/SASFoundation/9.2)
09/30/2009 04:35/sasexe/sasxomi
09/30/2009 04:35/sasexe/tkiomsvc.so
09/30/2009 04:35/sasexe/tkxomi.so