Manifest for Hot Fix A50035

Base SAS 9.21_M1

Solaris for x64


DateFile (relative to: <!SASHOME>/SASFoundation/9.2)
11/10/2009 18:53/sasexe/sassqlp
09/30/2009 03:16/sasexe/sassqlu